Verksamhetsplan för år 2023-2024

ALLMÄNT

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f. är till för alla elever och familjer i Winellska skolan (åk 1-9) och i Kyrkslätts gymnasium. Föreningen har som målsättning att främja samarbetet mellan skolorna och elevernas hem och stöda deras strävan att erbjuda eleverna en god uppväxtmiljö. Hem och skola -föreningarna företräder vårdnadshavarna i samarbetet mellan hemmet och skolan.

Föreningen betonar en fungerande kommunikation mellan skolan, hemmet och styrelsen och därtill en fungerande klassombudsverksamhet. Föreningen vill satsa på verksamhet som engagerar föräldrar och tar i beaktande elevers initiativ och önskemål. En ytterligare målsättning är att stärka samarbetet mellan de olika stadierna, grundskolan och gymnasiet.

Föreningen vill stärka en positiv dialog mellan hemmet och skolan, kontakten mellan föräldrar och ett positivt förhållningssätt till skolan.

ELEVENGAGEMANG

Samarbete mellan elevkårerna och föreningen

Styrelsen samarbetar med representanter från såväl gymnasiets elevkår som Winellska skolans elevkår och tar i sin verksamhet i beaktande elevernas synpunkter på skolvardagen och sådant som ökar trivseln i skolan.

Beviljande av understöd

Understöd beviljas till bl.a. utfärder, lägerskolor, teaterföreställningar, temadagar, rastsaker, vänelevskläder, inköp av böcker till skolbiblioteken samt stipendier och studentrosor. Vi fortsätter vår satsning på att främja barnens läsning genom bokstipendier till alla förstaklassare.

FÖRÄLDRA- OCH FAMILJEENGAGEMANG

Föreläsningar

Förbundet Hem och skola ordnar en hel del föreläsningar med fokus på föräldraskap och hur barnen och föräldrarna kan göra vardagen trivsammare. Föreningen bjuder in en föreläsare från förbundet varje år.

Evenemang/engagemang

Vi uppmuntrar och deltar i Hem och Skola-dagen som ordnas i september.

Julgröt och julpyssel före jul, gymnasieelever deltar i arrangemanget. Ordnas i år den 29 november.

1:a maj-jippot ordnas traditionellt den 1.5. 1:a maj-jippot är föreningens storsatsning som involverar hela grundskolan. Jippot har ordnats sedan 1968 och samlar mycket folk på plats och är även föreningens största inkomstkälla. Jippot är en familjetillställning med program som t.ex. mete, lotteri, våfflor, korvgrillning, buffé och försäljning av mjöd och bakverk.

”Skyddsvägsjouren” på skolans parkeringsplats vid skolstart. Koordineringen av kampanjen sköts av styrelsen.

Samarbete

Föreningen samarbetar med Winellska skolans och Kyrkslätts gymnasiums rektorer, som inbjuds till styrelsemöten för att diskutera gemensamma ärenden. Från båda skolorna sitter det också med lärarrepresentanter i styrelsen.

Uppvaktningar

Föreningen uppvaktar skolans personal till jul- och sommaravslutningen.

Information

Föreningen informerar om sin aktuella verksamhet via föreningens internetsidor, http://kyrkslatt.hemochskola.fi, föreningens Facebooksida på www.facebook.com/HoSKyrkslatt, föreningens Instagram på hoskyrkslatt, skolans infoblad och Wilma.